درباره نشریه

الف: مشخصات مجله و واحد

  1. نام واحد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
  2. ارتباط عنوان مجله با رشته و گرایش علمی آن: فصلنامه علمی پژوهشی روان سنجی با رشته های روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی، دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و حتی دکتری روان شناسی تربیتی که همه این چهار رشته در دانشگاه آزاد اسلامی دایر هستند، ارتباط مستقیم دارد. همه این رشته ها دروسی تحت عناوین روان سنجی، کاربرد آزمون ها، کاربرد آزمون ها در مشاوره و مسائل روان سنجی دارند. مضافاً این که تمام دانشجویان این رشته ها برای انجام دادن تحقیقات علمی و نوشتن پایان نامه به آزمون های مختلف نیاز دارند، آزمون هایی که ویژگی های روان سنجی آن ها مورد تأیید باشد. فصلنامه تخصصی روان سنجی صرفاً در این راستا فعالیت دارد. حتی می توان گفت که رشته های مدیریت عمومی و مدیریت آموزشی و ... نیز به مقالات چاپ شده در این مجله نیاز دارند.
  3. رشته های مرتبط با عنوان مجله در واحد: رشته های مرتبط با مجله عبارتند از روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، روان شناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی و تعلیم و تربیت اسلامی. همه این رشته ها در واحد رودهن دایر هستند و برای انجام دادن تحقیقات به آزمون ها نیاز دارند.

ب: دلایل درخواست انتشار مجله

  1.   آیا در کشور مجله ای در این زمینه یا زمینه های مشابه وجود دارد؟ تا امروز مجله ای در کشور وجود ندارد که مسائل مربوط به روان سنجی را چاپ کند. اکثر دانشجویان رشته روان سنجی، شاید هم همه آن ها به اجبار باید از پایان نامه خود مقاله یا مقالاتی استخراج کنند و آن ها را به چاپ برسانند. تا امروز نمی توانستند در این راه اقداماتی به عمل آورند. این مجله راه گشای چنین مشکلی شده است.
  2. تعداد اعضای هیأت علمی با درجه Ph.D. در رشته مجله مورد درخواست یا رشته های مرتبط: تعداد کسانی که مدرک کارشناسی ارشد روان سنجی دارند، فعلاً یک نفر است که همزمان دانشجوی دوره دکتری روان سنجی نیز هستند. اما تعداد استادانی که با مدرک دکتری روان شناسی به تدریس دروس روان سنجی اشتغال دارند و کتاب های متعدد نیز به چاپ رسانده اند بیش از 10 نفر است.
  3. آیا دوره کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی که با رشته مجله هم خوانی داشته باشد، در واحد دایر است؟ در صورت وجود آمار دانشجویان به تفکیک دوره کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شود. تعداد دانشجویانی که با مسائل روان سنجی سروکار دارند دروسی تحت عنوان روان سنجی، کاربرد آزمون ها، مسائل روان سنجی و ... می گذرانند هر سال کمتر از 3000 نفر نیست.
  4. آیا امکان جذب مقاله در رشته مجله درخواست شده در سطح منطقه، کشور و خارج از کشور وجود دارد؟ دلایل خود را اعلام کنید.  تمام کسانی که به تحقیقات علمی اقدام می کنند یا می خواهند پایان نامه بنویسند، به آزمون ها نیاز دارند، آزمون هایی که این مجله در انتشار آن ها تخصص دارد و برای این کار به وجود آمده است.
  5. مخاطبان مجله چه کسانی هستند؟ تمام دانشجویان رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، مشاوره و راهنمایی، روان شناسی تربیتی، تمام رشته های مدیریت و مدیریت آموزشی و کلیه کسانی که می خواهند در این حوزه، تحقیق انجام دهند یا پایان نامه بنویسند. گاهی دیده می شود که دانشجویان رشته سلامت و بهداشت نیز از آزمون های چاپ شده و بررسی شده در این مجله استفاده می کنند تا تحقیقات خود را انجام دهند.

ارکان مجله روان سنجی عبارتند از:

الف- مدیرمسئول: دکتر حمزه گنجی

ب- سردبیر: دکتر حسن پاشا شریفی

پ- اعضای هیأت تحریریه: دکتر عبدالله امیدی، دکتر مجتبی حبیبی، دکتر علی اکبر سیف، دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر حمزه گنجی، دکتر فرح لطفی کاشانی، دکتر کیانوش هاشمیان، دکتر حمید یعقوبی.

ت- مدیر داخلی: دکتر مهرداد ثابت