اهداف و چشم انداز

الف: کمک به رشد و آگاهی در زمینه های علمی در رشته های روان سنجی، روان شناسی و علوم انسانی

ب: کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع مجله از سراسر کشور

پ: کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع مجله