راهنمای نویسندگان

نویسندگان برای ارسال مقاله باید نکات زیر را رعایت فرمایند:

مقاله باید از طریق سامانه ارسال شود. مقاله‌ای پذیرفته می‌شود که ویژگی های زیر را داشته باشد:

1-    جنبة پژوهشی داشته باشند.

2-    جملات باید غیرشخصی باشد، یعنی در نوشتن آن از افعال مجهول استفاده شود.

3-    منابع مقاله باید مواردی را شامل شود که در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده و در متن نیز به آنها اشاره شده است.

4-    ارسال مقاله به معنای واگذاری آن به فصلنامه است.

5-    مقاله‌های ارسالی عودت داده نمی‌شود.

6- مسئولیت محتوای علمی مقالات با نویسنده آن می باشد.

7-  فصلنامه در ویراستاری مقاله آزادی عمل خواهد داشت.

8- فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله‌های رسیده آزاد خواهد بود.

 

در ادامه، نویسندگان موارد زیر را در تنظیم مقاله علمی - پژوهشی خود لحاظ نمایند:

1) برگه مشخصات نویسندگان که در آن کلیه اطلاعات مربوط به نویسندگان را شامل می شود.

شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب تالیف همراه با مشخصات هویتی، علمی و حرفه ای

مشخص نمودن نام نویسنده مسئول

ارائه ایمیل برای نویسنده اول و نویسنده مسئول

ذکر شماره ثابت و  تلفن همراه مولف اول و همراه نویسنده مسئول

تاریخ ارسال مقاله به فصلنامه در انتهای برگه مشخصات ذکر شود.

 

 2) عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته های پژوهش (خط بی نازنین سایز 14 پررنگ)

 

 3) چکیدۀ فارسی و انگلیسی

  • چکیده شامل موضوع، هدف، روش، نمونه، ابزار، یافته­ها و نتیجه­گیری به صورت فشرده و البته به صورت پیوسته و بدون ذکر سر عنوان (حداکثر 250 کلمه) بیان می­شود. چکیده فارسی با قلم بی نازنین سایز 11 تنظیم گردد.

 

چکیدۀ انگلیسی:  متناسب با چکیده فارسی و با قلم times & New Roman اندازه 11 تنظیم گردد.

  • کلید واژه­ها (فارسی و انگلیسی): از میان واژه­های اصلی مقاله، بین 3 تا 6 واژه مشخص شوند. کلیدواژه ها به صورت پررنگ نوشته شود.

 

 4) مقدمه (مسألۀ پژوهش، هدف و فرضیه)

مقدمه شامل: بیان مساله، ارائه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، بیان هدف‌ها یا فرضیه های پژوهش در انتهای بیان مساله.

 

 5) روش (روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه، ابزار سنجش، روش اجرا و تحقیق).

  روش: گروه نمونه (حجم نمونه، روش نمونه برداری و ویژگی های جمعیت شناختی)، طرح پژوهش، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار و روایی آنها و روش تحلیل داده ها.

ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس‌ها، نمره‌ها، ویژگی‌های روانسنجی در نمونه‌های ایرانی و غیر‌ایرانی.

 

 6) یافته‌ها

(شامل جداول و نمودارهای لازم، حداکثر تا 5 جدول بر اساس ضوابط انجمن روان شناسی آمریکاAPA )

در ابتدا ریزش احتمالی ذکر شود، در پاراگراف اول توصیف جمعیت شناختی نمونه یا نمونه های پژوهش بر حسب عضویت گروهی و مهمترین متغیرهای جمعیت شناختی  بسته به مقیاس اندازه گیری و بر حسب آماره مناسب بدون ارائه جدول بیان شود.

برای متغیرهای اصلی پژوهش آماره های مناسب ارائه شده باشد.

عدم استفاده از کلمه «شماره» قبل از اعداد جداول، نمودارها وشکل ها.

عنوان نمودار در بالای جدول قرار گیرد (فونت بی نازنین 12 پررنگ)

عنوان شکل ها در پایین شکل و سمت راست قرار گیرد (فونت بی نازنین 12 پررنگ)

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که چارچوب جداول را بدون زمینه و خط رنگی تنظیم نمایند. چارچوب جداول به صورت ساده زمینه سفید و خط مشکی نازک باشد. اعداد جداول نیز به صورت فارسی گزارش شود و از علامت اعشار به جای نقطه استفاده کنید. 

 

 7) بحث

بحث وتفسیر: نتیجه گیری، ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیشینه ی پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقضها، در بحث صرفا به مطالعاتی  اشاره شود که قبلا در بیان مساله ذکر شده است. بیان محدودیت ها و پیشنهادها.

 

 8)‌سپاسگزاری (اختیاری است)

 

 9) منابع (بر اساس فرمت  APA تنظیم شود). نویسندگان نهایت دقت را در نوشتار منابع رعایت فرمایند.

تنها منابعی باید ذکر شود که در متن مقاله از آن ها استفاده شده باشد

در تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:

نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (یا نویسندگان). سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است، شماره، دوره نشریه و شماره صفحه های مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه مشخصات کتاب، محل چاپ و ناشر آورده شود. (برای مقاله، نام مجله و برای کتاب، عنوان کتاب به صورت ایتالیک نوشته شود). اگر منبعی از پایان نامه نوشته شده بود. به همان ترتیب بالا اطلاعات را وارد کرده و عنوان پایان نامه را ایتالیک کنید. نویسندگان توجه داشته باشند که در آخر هر منبع (منبع مربوط به مقالات) باید سایت و مشخصات بازیابی مقاله آورده شود (شامل آدرس اینترنتی که به صورت لینک دار آورده می شود) مانند منبع زیر:

اکبری زاده، فاطمه.، باقری، فریبرز.، حاتمی، حمیدرضا.، حاجی وندی، عبداله. (1390). ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دوره 15، ش6، 466-472.

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID= 153569

برای انجام این کار ابتدا عنوان مقاله را کپی کرده و در نوار آدرس نت قرار دهید، نام مقاله در نت مشخص می شود، بر روی آن کلیک کرده و به سایت مورد نظر وارد شده و لینک مقاله را از قسمت نوار بالای صفحه کپی و در انتهای منبع خود قرار دهید.

 

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که اطلاعات منابع به چهار دسته: 1- نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان. 2- سال انتشار. 3- عنوان مقاله/ کتاب. و 4- اطلاعات مربوط به مقاله یا کتاب. که این چهار دسته با علامت « . (نقطه)» از یکدیگر جدا می شوند.

مثال:

منبع کتاب:

  • گنجی، حمزه.، گنجی، مهدی. (1391). نظریه‌های شخصیت. تهران: انتشارات ساولان.

منبع مقاله:

نوایی نژاد، شکوه. (1390). بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناسی، (2)، 69-88.

http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=52085

منبع پایان نامه:

رضایی، علی. (1394). هنجاریابی مقیاس خودکارآمدی در نوجوانان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

برای پایگاه های اینترنتی نیز ابتدا تاریخ بازدید، به روز، ماه و سال، سپس نشانی را می نویسیم.

 

اندازه قلم منابع فارسی، بی نازنین 12 و اندازه قلم منابع انگلیسی Times new roman 11 است.

حداکثر حجم مقاله از 15 صفحه A4 (حداکثر 7000 کلمه) بیشتر نباشد.

مقاله باید با نرم­افزار 2010, 2003,2007  WordMicrosoft در اندازه کاغذ A4 و سایز بالا، پایین، چپ و راست صفحه به اندازه 2.5 تهیه شود. تیترهای اصلی با قلم بی نازنین 12 پررنگ و متن مقاله با قلم بی نازنین 12 معمولی تهیه گردد. اندازه فونت عنوان جداول 12 پررنگ و متن و اعداد داخل جداول 11 معمولی نوشته شود. فاصله بین خطوط به صورت یک سانتی متری (single) تنظیم گردد.  کلمات نیم­فاصله­ای (با گرفتن دکمه "کنترل همراه خط تیره ") و فاصله بین کلمات داخل پرانتز و خارج از پرانتز و نقطه و ویرگول­ها در متن رعایت گردد. 

چکیده انگلیسی پس از چکیده فارسی قرار گیرد.

برای ارسال مقاله توجه داشته باشید که سه فایل برای فصلنامه ارسال نمایید...

1) ابتدا یک فایل از مشخصات نویسندگان.

2) یک فایل با عنوان فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان.

3) یک فایل با عنوان اصل مقاله به همراه مشخصات نویسندگان (جزو فایل های تکمیلی و اضافی می شود).