اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمزه گنجی

روان سنجی استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

jpsyriau.ac.ir
0000

سردبیر

دکتر حسن پاشاشریفی

روانشناسی (روان سنجی) استاد تمام/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

jpsyriau.ac.ir
0000

مدیر داخلی

دکتر مهرداد ثابت

روان سنجی استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

jpsyriau.ac.ir
000

کارشناس نشریه

هانیه بدیعی

روان شناسی تربیتی دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

badiee.riauyahoo.com
09125140815

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر سیف

روان شناسی یادگیری استاد تمام، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

jpsyriau.ac.ir
111111