فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از تایید اولیه عنوان در فرایند داوری قرار می گیرد. پس از تأیید مقاله از طرف دو داور، مقاله در فرایند چاپ و انتشار قرار خواهد گرفت. چنانچه مقاله ای از طرف یک داور تأیید و از طرف داور دیگر رد شود، مقاله برای داوری سوم ارسال شده و نظر داوری سوم مبنی بر پذیرش یا رد مقاله خواهد بود. لازم به ذکر است در فرایند بررسی مقالات، نویسندگان ملزم به انجام اصلاحات در صورت صلاحدید داوران و همچنین انجام اصلاحات از طرف فصلنامه می باشند.