فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از تایید اولیه عنوان در فرایند داوری قرار می گیرد. پس از تأیید مقاله از طرف دو داور، مقاله در فرایند چاپ و انتشار قرار خواهد گرفت. نویسندگان ملزم به انجام اصلاحات در صورت صلاحدید داوران و همچنین انجام اصلاحات از طرف فصلنامه می باشند.