اصول اخلاقی انتشار مقاله

  1. نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.
  2. صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هرگونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
  3. مستند سازی داخل مقاله الزامی است.
  4. چنانچه مقاله قبلا (در این مجله و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، ویا در مجله دیگری پذیرش شده باشد نویسنده باید سردبیر را آگاه نماید و در صورت عدم اطلاع به دفتر فصلنامه، مسئولیت قانونی آن به عهده نویسنده خواهد بود.